Богомолов Артемій Євгенійович доцент кафедри

 

Закінчив медичний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова (2005)

Кандидат медичних наук (2012)

Асистент кафедри (2009)

Доцент кафедры (2015)

Відповідає на кафедрі за навчальний процес з іноземними студентами та наукову роботу.

Тема дисертаційної роботи: «Гіперчутливість до антигенів умовно-патогенних грибів як критерій стану клітинної ланки імунної системи у хворих на туберкульоз».

Кількість друкованих праць – 39, у тому числі винахід.

У 2014 році був обраний Відповідальним секретарем Асоціації алергологів України.

Коло наукових інтересів: диференційна діагностика захворювань органів дихання, діагностика і лікування алергічних захворювань, вторинних імунодефіцитних станів.

Практична діяльність в галузі медицини: алерголог та фтизіатр другої кваліфікаційної категорії. Член Європейського респіраторного товариства, Європейської академії клінічної імунології та алергології, Асоціації алергологів України, Всесвітньої організації алергії.

Членство у міжнародних фахових організаціях: European Respiratory Society, European Academy of Allergology and Clinical Imminology, World Allergy Organization.

 

Богомолов Артемий Евгеньевич доцент кафедры

 

Окончил медицинский факультет Винницкого национального медицинского университета им. Н.И.Пирогова (2005)

Кандидат медицинских наук (2012)

Ассистент кафедры (2009)

Доцент кафедры (2015)

Отвечает на кафедре за учебный процесс с иностранными студентами и научную работу.

Тема диссертационной работы: «Гиперчувствительность к антигенам условно-патогенных грибов как критерий состояния клеточного звена иммунной системы у больных туберкулезом».

Количество опубликованных работ – 39, в том числе изобретение.

В 2014 году был избран Ответственным секретарем Ассоциации аллергологов Украины.

Круг научных интересов: дифференциальная диагностика заболеваний органов дыхания, диагностика и лечение аллергических заболеваний, вторичных иммунодефицитных состояний.

Практическая деятельность в области медицины: аллерголог и фтизиатр второй квалификационной категории. Член Европейского респираторного общества, Европейской академии клинической иммунологии и аллергологии, Ассоциации аллергологов Украины, Всемирной организации аллергии .

Членство в международных медицинских организациях: European Respiratory Society, European Academy of Allergology and Clinical Imminology, World Allergy Organization.