Кириченко Лідія Миколаївна асистент кафедри

 

Закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І.Пирогова за спеціальністю лікувальна справа (1997)

Кандидат медичних наук (2006)

Асистент кафедри (2006)

Тема дисертаційної роботи: «Медикаментозна алергія у інфікованих МБТ  та хворих на туберкульоз дітей (частота, структура, діагностика, прогнозування ризику розвитку)».

Кількість друкованих праць – 22.

Коло наукових інтересів: диференційна діагностика захворювань органів дихання, діагностика і лікування алергічних захворювань, вторинних імунодефіцитних станів, імунодіагностика та імунопрофілактика.

Практична діяльність в галузі медицини: алерголог першої кваліфікаційної категорії. Член Асоціації алергологів України.

 

Кириченко Лидия Николаевна – ассистент кафедры

 

Окончила Винницкий государственный медицинский университет им. Н.И. Пирогова по специальности лечебное дело (1997)

Кандидат медицинских наук (2006)

Ассистент кафедры (2006)

Тема диссертационной работы: «Лекарственная аллергия у инфицированных МБТ  и больных туберкулезом детей (частота, структура, диагностика, прогнозирование риска развития)».

Количество опубликованных работ  – 22.

Круг научных интересов: дифференциальная диагностика заболеваний органов дыхания, диагностика и лечение аллергических заболеваний, вторичных иммунодефицитных состояний, иммунодиагнсотика и иммунопрофилактика.

Практическая деятельность в области медицины: аллерголог первой квалификационной категории. Член Ассоциации аллергологов Украины.