Пухлик Борис Михайлович – професор кафедри

 

Закінчив педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова (1969)

Доктор медичних наук (1985)

Професор кафедри (1991)

Завідувач кафедри (1992)

Тема дисертаційної роботи: «Алергічні захворювання у хворих на туберкульоз»

Кількість друкованих праць – понад 300, у тому числі 16 монографій, 1 навчальний посібник, близько 30 винаходів.

Підготував 15 кандидатів і 1 доктора медичних наук.

Двічі призначався головним позаштатним алергологом МОЗ України. Президент благодійного фонду ім. Нобелівського Лауреата З.А. Ваксмана. Директор Вінницького ТОВ «Імунолог», алергенами якого щорічно обстежується і лікується близько 200 тис. мешканців країни; ініціатор створення приватного науково-практичного закладу "Алеогоцентр КПП" (директор - Бобело О.Л.), одного з найкращих алергологічних закладів України.

Коло наукових інтересів: специфічна діагностика і алергенспецифічна імунотерапія алергічних захворювань; медикаментозна алергія; алергічні захворювання у хворих на туберкульоз; епідеміологія алергічних захворювань. Приймав участь у низці досліджень щодо поширеності алергічних захворювань в різних регіонах бувшого СРСР (охоплено близько 200 тис. чол., найбільше у Європі дослідження було проведене у Вінницькій області, яким охоплено понад 100 тис. чол.). Є ініціатором і керівником програми створення перших в Україні діагностичних і лікувальних препаратів алергенів та аксесуарів до них (низка не має аналогів у світі).

Практична діяльність в галузі медицини: алерголог і фтизіатр вищої кваліфікаційної категорії. Президент Асоціації алергологів України.

З 2013 року - Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за роботу по створенню вітчизняних препаратів-алергенів, розробку питань з діагностики та лікування алергенами.

 

Пухлик Борис Михайлович – профессор кафедры

 

Окончил педиатрический факультет Винницкого медицинского института им. Н.И.Пирогова (1969)

Доктор медицинских наук (1985)

Профессор кафедры (1991)

Заведующий кафедрой (1992)

Тема диссертационной работы: «Аллергические заболевания у больных туберкулезом»

Количество опубликованных работ – более 300, в том числе 16 монографий, 1 учебное пособие, около 30 изобретений.

Подготовил 15 кандидатов и 1 доктора медицинских наук.

Дважды назначался главным внештатным аллергологом МЗ Украины. Президент благотворительного фонда им. Нобелевского Лауреата З.А. Ваксмана. Директор Винницкого ООО «Иммунолог», аллергенами которого ежегодно обследуется и лечится около 200 тыс. жителей страны.

Круг научных интересов: специфическая диагностика и аллергенспецифическая иммунотерапия аллергических заболеваний, лекарственная аллергия, аллергические заболевания у больных туберкулезом, эпидемиология аллергических заболеваний.   Принимал участие в ряде исследований по распространенности аллергических заболеваний различных регионах бывшего СССР (охвачено около 200 тыс. чел., наиболее крупное в Европе исследование было проведено в Винницкой области, которым охвачено более 100 тыс. чел.). Является инициатором и руководителем программы создания первых в Украине диагностических и лечебных препаратов аллергенов и аксессуаров к ним (часть не имеет аналогов в мире).

Практическая деятельность в области медицины: аллерголог и фтизиатр высшей квалификационной категории. Президент Ассоциации аллергологов Украины.

С 2013 года - Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники за роботу по созданию отечественных препаратов-аллергенов, разработку вопросов по диагностике и лечению аллергенами.